SāksimarDievu.lv

Nodarbība Nr.2:
Vai Dievs mūs jebkad varētu pamest vai atmest mums ar roku?

Sāc ar lūgšanu:
“Dievs, es lūdzu, uzrunā mani caur Savu Vārdu – Bībeli. Uzrunā manu sirdi, lai es saprastu, ko Tu vēlies man teikt. Āmen.”

Jāņa evaņģēlijs 1
12Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam, 13kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva.

Jautājums: Kad sākās tava jaunā dzīve?

Pāvila 2. vēstule korintiešiem 5
17Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.

Jautājums: Balstoties uz šo pantu, kā izmainās cilvēka dzīve, kad viņš tajā ieaicina Jēzu?

Pāvila vēstule efeziešiem 1
13Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un, Viņam ticēdami, esat saņēmuši Svētā Gara zīmogu pēc apsolījuma

Pāvila 2. vēstule korintiešiem 1
22Viņš mūs ir arī apzīmogojis un devis Gara ķīlu mūsu sirdīs.

Jautājums: Ko Dievs mums pasniedza tad, kad mēs pieņēmām Jēzu Kristu par savu Kungu? (Bībele skaidri māca to, ka ir tikai viens Dievs, trīs personas vienā... Tēvs, Dēls [Jēzus], Svētais Gars.)

Vēstule ebrejiem 13
5... jo Viņš pats ir sacījis: Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu

👉 Pārlasi šo pantu un vārda "tevi" vietā ievieto savu vārdu.

Jautājums: Ko tev nozīmē Dieva apsolījums, ka Viņš tevi nekad neatstās un nepametīs?

Jāņa evaņģēlijs 10
[Jēzus saka] 27Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. 28Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas. 29Mans Tēvs, kas Man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no Tēva rokas. 30Es un Tēvs, mēs esam viens.

Jautājums: Kas nodrošina tavu palikšanu Viņa rokā?

Jautājums: Balstoties uz 28. pantu, ko Viņš mums dod?

Jāņa evaņģēlijs 5
[Jēzus saka] 24Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Manus vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā.

Jāņa 1. vēstule 5
11Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir Viņa Dēlā. 12Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības. 13To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība, kas ticat Dieva Dēla Vārdam.

Jautājums: Balstoties uz 11. pantu, kā mēs iegūstam mūžīgo dzīvību?

Jautājums: Balstoties uz 12. un 13. pantu, kam pieder mūžīgā dzīvība?

Jautājums: Vai ir iespējams nesaņemt mūžīgo dzīvību, ja esam ieaicinājuši Jēzu savā dzīvē un mums ir personīga ticība Viņam?

Tiem, kas vēl nav ieaicinājuši Jēzu savā dzīvē, bet vēlas to izdarīt, raksts "Dievs un es: kā veidot attiecības ar Dievu" (iepazitDievu.lv vietnē →) skaidro, kā to var izdarīt.

Pāvila vēstule romiešiem 8
38Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, 39ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!

Noslēgums: Balstoties uz šiem pantiem, secini, kā tu vari zināt, ka tavas attiecības ar Jēzu ir drošas.

Tagad tu vari izdrukāt šo nodarbību kopā ar savām atbildēm. Aizejot no šīs lapas, tavas atbildes netiks saglabātas.

Lai pārietu uz nodarbību Nr.3: “Ko Dievs vēlas, lai mēs darām tad, kad grēkojam?”, spied te...

DALIES UN PĀRRUNĀ: