SāksimarDievu.lv

Nodarbība Nr.4:
Ko Dievs ir iecerējis veidot mūsu dzīvē?

Sāc ar lūgšanu:
“Dievs, es lūdzu, uzrunā mani caur Savu Vārdu – Bībeli. Uzrunā manu sirdi, lai es saprastu, ko Tu vēlies man teikt. Āmen.”

Pāvila 2. vēstule korintiešiem 5
17Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.

Pāvila vēstule galatiešiem 5
16Bet es saku: staigājiet Garā, tad jūs miesas kārību savaldīsit. 17Jo miesas tieksmes ir pret Garu, bet Gara tieksmes ir pret miesu, jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt to, ko gribat.

Jautājums: Pirms kļuvi par kristieti, tu darīji visu, ko gribēji. Kādas pretrunas, saskaņā ar šiem pantiem, tev nāksies piedzīvot tagad, kad esi kļuvis par kristieti?

Jautājums: Balstoties uz 16. pantu, kas mums ir jādara?

Jautājums: Balstoties uz 16. pantu, ja rīkojamies, kā tur rakstīts, kāds būs iznākums?

Pāvila vēstule galatiešiem 5
19Bet zināmi ir miesas darbi: tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, 20elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, 21skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis: tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību.

Jautājums: Vai Dievs ir paredzējis, ka tagad, kad Kristus dzīvo mūsos, mūsu dzīvi raksturo šādas pazīmes?

Pāvila vēstule romiešiem 12
2Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.

Jautājums: Kādu Dievs vēlas redzēt mūsu dzīvi?

Pāvila 2. vēstule korintiešiem 3
17Tas Kungs ir Gars. Kur Tā Kunga Gars, tur ir brīvība. 18Bet mēs visi, atsegtām sejām, Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara Tā Kunga Gars.

Jautājums: Kas notiks, ja mēs ļausim Svētajam Garam izmainīt mūsu dzīvi?

Pāvila vēstule galatiešiem 5
22Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. 23Pret tādām lietām nav bauslības. 24Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. 25Ja dzīvojam Garā, tad arī staigāsim Garā.

Jautājums: Ko Dievs vēlas redzēt mūsu dzīvē pretstatā tādai dzīvei, kuru raksturo grēks?

Jautājums: Balstoties uz 25. pantu, kā šīs īpašības var īstenoties mūsu dzīvē?

Lūkas evaņģēlijs 6
[Jēzus saka] 47Ikviens, kas pie Manis nāk un Manus vārdus dzird un dara, – Es jums rādīšu, kam viņš līdzināms. 48Tas ir līdzināms cilvēkam, kas, ēku celdams, dziļi raka un pamatu lika uz klints. Kad nu plūdi nāca, tad ūdeņi lauzās uz ēku, bet nespēja to kustināt, jo tā bija celta uz klints.

Jautājums: Ko Jēzus vēlas, lai mēs darītu?

Jautājums: Ja mēs to darītu, kā tas mainītu mūsu dzīvi?

Jāņa evaņģēlijs 15
[Jēzus saka] 4Palieciet Manī un Es – jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī. 5ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.

Jautājums: Jēzus lietoja līdzību par vīnakoka zaru. Balstoties uz 5. pantu, ja paklausām Jēzum, kas rada augļus (Viņa īpašības) mūsu dzīvē?

Pāvila 2. vēstule korintiešiem 3
18Bet mēs visi... topam pārvērsti...

Jāņa evaņģēlijs 15
5... bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.

Pāvila 2. vēstule korintiešiem 4
7... spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums.

Jautājums: Balstoties uz šiem pantiem, uz ko Dievs vēlas, lai mēs paļautos, tiecoties uz pārmaiņām savā dzīvē? Vai mēs paši varam mainīt savu dzīvi?

Nobeigums: Secini, ko, balstoties uz šiem pantiem, Dievs vēlas veidot mūsu dzīvē un kā Viņš to darīs.

Tagad tu vari izdrukāt šo nodarbību kopā ar savām atbildēm. Aizejot no šīs lapas, tavas atbildes netiks saglabātas.

Lai pārietu uz nodarbību Nr.5: “Par ko ir lūgšana?”, spied te...

DALIES UN PĀRRUNĀ: