SāksimarDievu.lv

Nodarbība Nr.5:
Par ko ir lūgšana?

Sāc ar lūgšanu:
“Dievs, es lūdzu, uzrunā mani caur Savu Vārdu – Bībeli. Uzrunā manu sirdi, lai es saprastu, ko Tu vēlies man teikt. Āmen.”

Pravieša Nahuma grāmata 1
7Tas Kungs ir labs tiem, kas uz Viņu paļaujas bēdu laikā, tiem Viņš ir stipra pils, un Viņš pazīst tos, kas pie Viņa meklē patvērumu.

Jautājums: Kādas trīs Dieva rakstura īpašības tev parāda šī rakstu vieta?

Jautājums: Ņemot to vērā, kā Dievs vēlas, lai tu rīkojies?

Pētera 1. vēstule 5
7Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums.

Pāvila vēstule filipiešiem 4
4Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties! 5Jūsu lēnība lai kļūst zināma visiem cilvēkiem; Tas Kungs ir tuvu. 6Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā.

Jautājums: Ko Dievs vēlas, lai mēs darām ar savām rūpēm?

Pāvila 1. vēstule tesaloniķiešiem 5
16Esiet priecīgi vienumēr, 17lūdziet bez mitēšanās Dievu. 18Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.

Jautājums: Kā, tavuprāt, šīs trīs pavēles ir saistītas?

Jāņa 1. vēstule 5
14Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta. 15Ja zinām, ka Viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no Viņa lūguši.

Jautājums: Uz kādām lūgšanām Dievs atbild?

Pāvila vēstule romiešiem 8
26Bez tam arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. 27Bet Tas, kas izpētī sirdis, saprot, ko Gars grib, jo Tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem.

Jautājums: Kā Svētais Gars palīdz mūsu lūgšanās?

Vēstule ebrejiem 4
14Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva Dēls, tad turēsimies pie Viņa apliecināšanas. 15Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. 16Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.

Pāvila 1. vēstule Timotejam 2
5Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem – cilvēks Kristus Jēzus

Jāņa evaņģēlijs 14
[Jēzus saka] 13Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. 14Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu.

Jautājums: Kā caur atbildētām lūgšanām tiek pagodināts Dievs?

Psalms 66
18Ja es netaisnību turētu savā sirdī, tad Tas Kungs, Visuvarenais, mani nebūtu uzklausījis.

Psalms 145
18Tas Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc, visiem, kas Viņu piesauc patiesībā.

Jautājums: Ko šie panti saka par patiesumu un godīgumu, ko Dievs no mums sagaida, kad mēs ar Viņu runājam?

Psalms 62
6Tiešām, esi klusa, mana dvēsele, vērsdamās uz Dievu, jo no Viņa nāk mana cerība! 7Tikai Viņš ir mans akmenskalns un mans palīgs, mans patvērums, es gan netikšu satricināts! 8Dievs ir mans svētības avots un mans gods, mana stiprā klints, mans patvērums ir Dievs! 9Uzticieties Viņam arvienu, visi ļaudis, izkratiet Viņa priekšā savas sirdis! Dievs ir mūsu patvērums.

Jautājums: Balstoties uz šiem pantiem, kādu ticību Dievs no mums sagaida? Kā Dievs grib, lai mēs Viņam uzticētos, kad lūdzam?

Tagad tu vari izdrukāt šo nodarbību kopā ar savām atbildēm. Aizejot no šīs lapas, tavas atbildes netiks saglabātas.

Apsveicam! Tu uzsāki attiecības ar Dievu. Turpini dzīvot ticībā Jēzum – tas tev sniegs dzīves piepildījumu. Iesakām izlasīt arī pārējos šīs vietnes rakstus.

DALIES UN PĀRRUNĀ: