SāksimarDievu.lv

Ieskaties Bībelē!

Bībele ir Visuma radītāja personīgais vēstījums...

Stīvens L. Pogs

“Bībele nav tikai zināšanu avots; tā ir rokasgrāmata dzīvei.” – Lorenss O. Ričardss

Vai vēlies uzzināt, ko Dievs par tevi domā? Vai arī – ko tev vajadzētu domāt par Dievu? To tu vari uzzināt… Bībelē!

Bībele ir Visuma radītāja personīgais vēstījums. Bībele ir Dieva dzīvais Vārds, tāpēc tā ne tikai piesaista uzmanību, bet uzrunā tevi. Var likties savādi, ka šodien izlasītie panti bieži vien izrādās tieša atbilde uz taviem jautājumiem.

“Tiešām, Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs un asāks par jebkuru abpusgriezīgu zobenu, tas duras cauri, līdz sadala dvēseli un garu, locekļus un kaulu smadzenes, un iztiesā sirds domas un nolūkus.” (Vēstule ebrejiem 4:12)

BĪBELE PASKAIDRO PATI SEVI

“Vispirms jums jāsaprot, ka neviens Rakstu pravietojums nav patvaļīgi skaidrojams, jo ne jau pēc cilvēka gribas pravietojumi tika pasludināti, bet tos runāja Svētā Gara vadīti Dieva cilvēki.” (Pētera 2. vēstule 1:20-21) Šie panti attiecas konkrēti uz Vecās Derības pravietojumiem, bet visa Bībele ir Dieva iedvesmota: “Visi šie raksti ir Dieva iedvesti…” (Pāvila 2. vēstule Timotejam 3:16)

Vārds ‘iedvesmots’ burtiski nozīmē “Dieva iedvests”. Bībeles vārdi ir nākuši no paša Dieva mutes, Viņa elpas. Citas grāmatas var šķist iedvesmojošas, jo tās tevi uzrunā intelektuāli vai emocionāli, taču tie nav paša Dieva vārdi. Tādi ir atrodami vienīgi Bībelē.

Bībele atklāj to, ko Dievs vēlas, lai tu zinātu par Viņu un par dzīvi. Tajā ir ietverti Dieva apsolījumi tev: viss, ko Viņš darīs tavā labā. Lūk, tikai daži no Dieva apsolījumiem tev:

 • “Tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu… Tos viņš arī noteica izveidot līdzīgus sava Dēla tēlam…” (Romiešiem 8:28-29)

 • “...Es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.” (Mateja 28:20)

 • “Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, lai viņš to lūdz no Dieva, kas labprāt dod visiem, neko nepārmezdams, un viņam tiks dots.” (Jēkaba 1:5)

 • “Un mans Dievs pēc savas bagātības mēra Kristus Jēzus godībā piepildīs visas jūsu vajadzības.” (Filipiešiem 4:19)

 • “Jūsu debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag.” (Mateja 6:32)

 • “Priecājieties Kungā vienmēr… Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.” (Filipiešiem 4:4-7)

Parasti mēs sākam lasīt grāmatu no pirmās lappuses. Varbūt tu domā, ka arī Bībeli vislabāk sākt lasīt no 1. Mozus grāmatas. Bet Bībele nav sakārtota hronoloģiskā secībā. Bībeles grāmatas ir sadalītas kategorijās. Iesakām izmēģināt šī raksta beigās ieteikto Bībeles lasīšanas secību. Šī kārtība ir izstrādāta tā, lai sniegtu priekšstatu par galvenajām Svēto Rakstu tēmām un iepazīstinātu ar tās vēsturi.

KRISTUS IR ATSLĒGA UZ BĪBELES IZPRATNI

Vecā Derība norāda uz Kristus atnākšanu. Evaņģēliji (Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa) atklāj Kristus identitāti un misiju, savukārt pārējās Jaunās Derības grāmatas izskaidro, kā izpaužas jaunā dzīve Kristū. Lai saprastu Veco Derību, ir jāsāk ar Jauno Derību.

Jēzus teica, ka ir nācis, lai dāvinātu mums dzīvības pārpilnību, ko mēs varam piedzīvot iepazīstot Viņa Vārdu un paklausot tam. Jēzus sacīja: “Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” (Jāņa 8:31-32)

Mēs kļuvām par kristiešiem, kad kāds līdzdalīja mums Dieva Vārdu. “Jo jūsu atdzimšana nav no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, caur Dieva dzīvo un paliekošo vārdu.” (Pētera 1. vēstule 1:23) Mēs turpinām augt tieši tādā pašā veidā – caur viņa Vārdu, kas ir mūsu garīgā barība. “Kā nupat piedzimuši bērni alkstiet pēc tīra garīga piena, lai, to baudot, jūs kļūtu pieauguši pestīšanai – ja vien jūs esat baudījuši, cik Kungs ir labs.” (Pētera 1. vēstule 2:2-3)

Psalms 119 runā par to, cik svarīgi ir iedziļināties Dieva Vārdā. Lūk, tikai daži no iemesliem: “Sirdī es noglabāju tavus vārdus, lai nesagrēkotu pret tevi!” (Ps. 119:11) “Kā es tavu bauslību mīlu – visu dienu par to vien domāju! Par naidniekiem es gudrāks tavu baušļu dēļ, mūžam tie mani! Par saviem skolotājiem es gudrāks, jo tavas liecības man ir pārdomām!” (Ps. 119:97-99) “Tavs vārds ir gaismeklis manām kājām un gaisma manām takām!” (Ps. 119:105)

Bībeles lasīšana ir prāta vingrinājums. Bet, lai saprastu Bībeles mācību un to pielietotu, ir nepieciešama Svētā Gara vadība. Lasot Bībeli, lūdz Dievam Svētajam Garam, lai viņš tev paskaidro Dieva Vārdu: “Bet, kad nāks viņš – Patiesības Gars, viņš vadīs jūs pilnībā patiesībā…” (Jāņa 16:13) Gaidi uz Dievu – Viņš vēlas tevi mācīt caur Savu Vārdu. Nepaļaujies uz jūtām. Ja sākumā teksts šķiet ‘garlaicīgs’, nepārtrauc lasīt un tu atklāsi, kā tas pamazām atdzīvojas.

Ja tu regulāri katru dienu iedziļināsies Bībelē, tas kļūs par ieradumu. Izvēlies vietu, kur tevi neviens netraucē. Esi radošs un izvēlies to diennakts laiku, kad esi modrs un vari pavadīt laiku kopā ar Dievu. Atceries, ka vēlies veidot attiecības ar Dievu un sarunāties ar Viņu. Dienasgrāmatā pieraksti, ko Dievs tev māca. Rakstīšana palīdz sakārtot domas un atcerēties iegūtās atziņas un piedzīvotās atklāsmes.

Dievs pagodinās laiku, ko pavadi kopā ar Viņu, un tava ticība augs. Tas būs auglīgi izmantots laiks.

AR KO SĀKT LASĪT BĪBELI?

Ieteicamā Bībeles lasīšanas kārtība:

 • Jāņa evaņģēlijs

 • Jāņa 1. vēstule

 • Pāvila vēstule romiešiem

 • Pāvila vēstule galatiešiem

 • Pāvila vēstule efeziešiem

 • Pāvila vēstule filipiešiem

 • Pāvila vēstule kolosiešiem

 • Lūkas evaņģēlijs

 • Apustuļu darbi

 • Pāvila 1. vēstule tesalonīkiešiem

 • Pāvila 2. vēstule tesalonīkiešiem

 • Pāvila 1. vēstule Timotejam

 • Pāvila 2. vēstule Timotejam

 • Jēkaba vēstule

 • Marka evaņģēlijs

 • Pāvila 1. vēstule korintiešiem

 • Pāvila 2. vēstule korintiešiem

 • 1. Mozus grāmata

 • 2. Mozus grāmata

 • Jozuas grāmata

 • Sakāmvārdi (Salamana pamācības)

 • 1. Samuēla grāmata

 • 2. Samuēla grāmata

 • u.c.

DALIES UN PĀRRUNĀ: