SāksimarDievu.lv

Kādēļ mums nav jāklausa sātanam

Kad tevi pārņem bailes, mazdūšība vai kāda cita garīga cīņa...

Neja Beilija

Bija janvāra sākums. Tikko biju atgriezusies mājās no uzstāšanās vairākās konferencēs. Todien es pamodos nomāktā garastāvoklī. Prātā nāca doma: “Mana dzīve ir beigusies. Labākie gadi jau pagājuši. Mana kalpošana ir izsīkusi. Laikam jau Dievs mani nemīl.” No kurienes tādas domas? Kā lai no tām atbrīvojos? Dienas beigās es jau atkal jutos labi. Garastāvoklis uzlabojās, un man atkal bija cerība. Kas izraisīja šīs pārmaiņas? Tieši par to vēlos ar tevi parunāt, lai tad, kad tevi pārņem bailes, mazdūšība vai kāda cita garīga cīņa, tu varētu piedzīvot uzvaru.

Kalpošanā esot, esmu sapratusi, ka mūsu dvēselei ir ienaidnieks, kuru nevar redzēt. 1. Pētera 5:8 ir teikts: “Esiet skaidrā prātā un nomodā: jūsu pretinieks velns kā lauva rūkdams staigā apkārt, meklēdams, ko varētu aprīt. Tam stājieties pretī stipri ticībā.” Mēs pretojamies viņam, būdami nelokāmi ticībā un turot Dievu pie Vārda.

KAS IR SĀTANS?

Kas ir sātans? Viņš ir tas, ko Raksti sauc par “ļauno”. Viņš nav Dieva pretstats tādā nozīmē, ka viņam būtu līdzvērtīgs stāvoklis, jo Dievam nav līdzinieka. Nav neviena, kas būtu līdzvērtīgs Dievam. Sātans ir tikai eņģelis, kuram Dievs ir pasludinājis spriedumu. Sātans cenšas iegūt varu pār kristiešiem, bet mums ir teikts: “Lielāks ir Tas, kas ir jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē.” (1. Jāņa 4:4)

Tomēr sātans cenšas iebiedēt kristiešus. Viņš kārdina mūs grēkot un cenšas atturēt mūs no ticības Dievam. Viņš ir mūsu neredzamais pretinieks. Pats Jēzus lūdza par mums, lai Tēvs mūs pasargā no ļaunā. (Jāņa 17:15)

Svētie Raksti sauc sātanu par apsūdzētāju, apmelotāju, melu tēvu, slepkavu, krāpnieku, pretinieku. Pāvils vēstulē efeziešiem saka: “jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs.” (Efeziešiem 6:12) Mēs esam pretinieki. 2. Korintiešiem 2:11 Pāvils teica, ka sātana nolūki viņam ir zināmi. Arī mēs nevaram atļauties būt neziņā.

Taču mums nav jābaidās. Es nekad neieteiktu koncentrēties uz tumsu, lai gan tā, protams, pastāv. Taču es vēlos, lai tu apzinātos uzvaru, kas mums pieder Kristū… patiesību un drošību, kas mums ir apsolīta.

Kā sātans darbojas? Ko viņš dara? Sātans galvenokārt cenšas mūs maldināt – mēģina kaut ko attēlot tā, lai tas izskatītos pēc patiesības, taču tie ir meli; tā ir maldināšana. Dr. Nīls Andersons no Freedom in Christ Ministries saka, ka Bībele apraksta sātanu trīs veidos:

  • kā kārdinātāju (Mateja 4:3)
  • kā brāļu apsūdzētāju (Atklāsmes 12:10)
  • kā melu tēvu (Jāņa 8:44)

Doktors Andersons spriež: “Ja es tevi kārdinātu, tu to zinātu. Ja es tevi apsūdzētu, tu to zinātu. Bet, ja es tevi maldinātu, tu to nezinātu. Sātana spēks slēpjas melos. Atņemot viņam melus, tu atņem viņam spēku.”

STĀJIES PRETĪ SĀTANAM

Kā mēs varam stāties pretī sātana meliem? Mēs skatāmies uz to, ko saka Dievs. Tātad, vai tu, piemēram, domā, ka esi slikts kristietis, jo neesi pavadījis laiku lūgšanā vai Dieva Vārdā, vai tev šķiet, ka esi kaut kādā veidā pievīlis Dievu, un sāc domāt: “Dievs noteikti ir manī ļoti vīlies, visticamāk Viņš atteiksies no manis”? Ko saka Dieva Vārds? “Kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai.” (Filipiešiem 1:6) Un: “Tiem, kas Kristū Jēzū, vairs nav pazudināšanas.” (Romiešiem 8:1)

Varbūt tu domā: “Dievs mani nemīl. Ja Dievs mani mīlētu, man nebūtu visu šo problēmu.” Tas var izklausīties pēc patiesības, bet, ko saka Dieva Vārds? Jēzus teica: “Kā Tēvs mani ir mīlējis, arī es jūs esmu mīlējis.” (Jāņa 15:9) “Šī ir mīlestība – nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet viņš ir mīlējis mūs.” (1. Jāņa 4:10) “Redziet, cik lielu mīlestību Tēvs mums ir dāvājis, ka tiekam saukti Dieva bērni un tādi arī esam.” (1. Jāņa 3:1)

Vai arī pieņemsim, ka, cīnīdamies ar kādu grēku, esi zaudējis drosmi, un sātans tevi apsūdz, sakot, ka Dievs tev nekad nepiedos. Tie ir meli. Kā mēs to zinām? To saka Dieva Vārds: “Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns un mums piedod grēkus, un šķīstī mūs no visas netaisnības.” (1. Jāņa 1:9)

Vēl viens piemērs. Pieņemsim, ka esi iemīlējies un šis cilvēks saka: “Dievam nevar būt iebildumu pret to, ja mūsu attiecības kļūs intīmas, jo mēs tik ļoti mīlam viens otru.” Bet ko saka Dieva Vārds? “Laulība lai ir pie visiem godā, un laulības gulta lai ir neaptraipīta.” (Ebrejiem 13:4) “Tas ir Dieva nolūks, lai jūs taptu svēti un atturētos no netiklības, lai jūs ikviens prastu valdīt pār ķermeni svētībā un godā…” (1. Tesaloniķiešiem 4:3-5)

Mēs neļaujam savām sajūtām, domām vai sātana meliem noteikt, kas ir patiesība. Dieva Vārds ir patiesāks par visu, ko jūtam, domājam vai redzam. Sātans mēģina mūs samulsināt, liekot domāt, ka Dievs mums kaut ko grib atņemt. Bet Dievs mūs radīja un mīl mūs tik ļoti, ka atdeva savu dzīvību par mums. Saskaroties ar Sātana meliem, ir svarīgi zināt patiesību.

Tev ir jāpazīst Viņa Vārds, lai tas tevi darītu brīvu. Mums ir teikts, ka velnam ir jāpretojas, “jāstājas pretī stipri ticībā” (1. Pētera 5:9). Ticība nav sajūta. Tā ir izvēle, kas mums ir jāizdara, – turēt Dievu pie Vārda. Lai iegūtu brīvību garīgajā cīņā, mēs ņemam vērā šīs domas, sajūtas un kārdinājumus, un jautājam: “Ko par to saka Dieva Vārds?” Jāņa 17, tūlīt pēc tam, kad Jēzus lūdza Tēvu, lai “viņus sargātu no ļaunā”, Viņš teica: “Dari viņus svētus patiesībā – tavi vārdi ir patiesība.” (Jāņa 17:17) Un Jēzus arī teica: “Jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” (Jāņa 8:32)

Esmu atklājusi, ka ir svarīgi zināt, kas mēs esam Kristū. Vēstulē efeziešiem Pāvils raksta: “lai jūsu gara acis būtu apgaismotas un lai jūs zinātu, kas ir viņa aicinājuma cerība un kādu godības bagātību iemanto viņa svētie, lai jūs zinātu, cik neizmērojami liela ir viņa dievišķā varenība, kas darbojas pie mums, ticīgajiem.” (Efeziešiem 1:18-19) Dievs mīt mūsos un dod mums spēku.

Tātad, ja mums ir negatīvas domas par sevi, par Dievu vai citiem, ko mēs ar tām darām? Vēstulē efeziešiem 6:16 ir teikts: “Pie visa tā vēl satveriet ticības vairogu, ar kuru nodzēst visas ļaunā ugunīgās bultas…!” Tur ir teikts, ka mēs spēsim nodzēst VISAS ļaunā ugunīgās bultas. Tās ir domas, kas, šķiet, rodas no nekurienes – kā ugunīgas bultas. Ko mēs ar tām darām? Ievēro, ka tur ir rakstīts “satveriet ticības vairogu”. Garīgajā cīņā mēs nevaram atļauties būt pasīvi. Jēkaba 4:7 ir teikts: “Stājieties pretī velnam, un tas bēgs no jums.” Mums ir aktīvi jāturas pie Dieva Vārda. Ja pret tevi ir izšauta ugunīga bulta, tā ir vērsta pret tavu prātu.

Vai esi kādreiz domājis, ka tev NĀKAS ļauties kārdinājumam, it kā sātans mēģinātu tevi pārliecināt, ka tas ir pārāk liels, lai pretotos? Šādām situācijām iegaumē šo lielisko Rakstu vietu: “Jūs nav piemeklējis nekas cits kā vien cilvēcisks pārbaudījums, bet Dievs ir uzticams, viņš nepieļaus, ka jūs tiekat pārbaudīti pāri tam, cik spējat nest. Viņš arī rādīs ceļu, kā iziet no pārbaudījuma, dodams spēju jums to panest.” (1. Korintiešiem 10:13)

SAGŪSTI DOMAS

Sātans nespēj lasīt mūsu domas, bet viņš spēj iedēstīt domas mūsu prātā. 2. Korintiešiem 10:5 ir teikts: “… mēs sagūstām jebkuru domu, lai tā kļūtu paklausīga Kristum.” Kādas domas mums būtu jāsagūsta? Tās ir domas, kas ir pretrunā tam, ko par tevi saka Dievs. Domas, kas ir pretrunā tam, ko Dievs saka par sevi vai citiem cilvēkiem.

Domas var kļūt par darbībām; darbības var kļūt par ieradumiem. Un tas viss sākas ar domu. Dievs vēlas, lai mēs uzticētos Viņa Vārdam vairāk nekā savām sajūtām, vairāk nekā tam, kā kaut kas izskatās. Dieva Vārds ir patiesāks par visu, ko es domāju. Tas ir patiesāks par visu, ko jūtu. Tas ir patiesāks par to, kā kaut kas izskatās. Bībelē ir teikts: “Zāle nokalst, ziedi novīst, bet mūsu Dieva Vārds paliek mūžam!” (Jesajas 40:8) Dāvids psalmos teica: “Tavs vārds ir gaismeklis manām kājām…!” (Psalmi 119:105)

Jēzus stāstīja šo līdzību, lai norādītu uz to, cik svarīgi ir uzklausīt Viņa vārdus un rīkoties saskaņā ar tiem: “Tad nu ikviens, kas šos manus vārdus dzird un dara, ir līdzināms saprātīgam vīram, kas savu namu būvējis uz klints. Kad lietus nāca un straumes plūda, un vēji pūta un gāzās pār šo namu, tas nesabruka, tādēļ ka tā pamati bija likti uz klints.” (Mateja 7:24-25) Jēzus turpināja: “Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā es esmu turējis sava Tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs.” (Jāņa 15:10-11)

Mēs varam stāties pretī jebkurai situācijai, jebkurai domai vai sajūtai, vēršoties pie savas Klints (Psalmi 18:47), pie Tā, kurš mūs mīl un vada visā patiesībā. (Jāņa 16:13) Sātans var mēģināt tevi kārdināt, laupīt tev drosmi, sakaut. Bet viņš ir melis, un viņa meliem mums jāstājas pretī ar Dieva Vārda patiesību. Aktīvi satverot ticības vairogu – Dieva Vārdu, Kristū mēs paliekam uzvarētāji.

“Slavēts lai Kungs, mana klints,
kas vingrina manas rokas kaujai,
manus pirkstus karam,
mans aizgādnis un mans cietoksnis,
mans patvērums un glābējs man,
mans vairogs viņš, pie kā es tveros…!”

Psalmi 144:1-2

“Es teikšu Kungu bez mitas,
mana mute vienmēr viņu slavē.
Daudziniet Kungu tāpat kā es –
kopā cildināsim viņa vārdu!
Es meklēju Kungu, un viņš man atbildēja,
no visām baismām viņš mani glāba.
Baudiet un redziet, cik Kungs labs!
Svētīts vīrs, kurš tveras pie viņa!
Daudz nelaimju vajā taisno,
bet no tām visām Kungs viņu glābj.”

Psalmi 34:2,4-5,9,20

“Labi pateikties Kungam
un dziedāt tavam vārdam, Visuaugstais,
sacīt no rīta tavu žēlastību
un tavu uzticību naktīs.”

Psalmi 92:2-3

Izvilkums no Nejas Beiliejas grāmatas "Faith Is Not A Feeling". Tiek izmantots ar autores atļauju.

DALIES UN PĀRRUNĀ: