SāksimarDievu.lv

Cik daudz Dievs piedod?

Pirmkārt, mēs visi grēkojam.

Jesajas 53:6 ir teikts: "Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam." Romiešiem 3:23 ir teikts: "jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības."

Ja tu atzīsti savu grēku un tas tevi nomāc, priecājies. Daudzi cilvēki grēko un neuzskata, ka tas ir slikti, bet tev Dievs ir atvēris acis, lai tu redzētu, cik tas ir postoši. Tomēr Dievs nevēlas, lai tu dzīvotu ar vainas apziņu. Dievs grib, lai tu pilnībā piedzīvo Viņa piedošanu.

Nav tā, ka Dievs vienkārši nolūkojas uz mūsu grēku no augšas un saka: "Tev ir piedots." Dievs redz mūsu grēku, bet ir gatavs piedot, jo sodu par to Jēzus pilnībā uzņēmās uz sevi un samaksāja ar savu nāvi pie krusta. Mūsu grēks ir nopietns un tas Jēzum maksāja neiedomājamas ciešanas, bet kopš brīža, kad mēs ieaicinām Jēzu savā dzīvē, mums pieder Viņa piedošana. Mēs nekad nevaram izpirkt savu grēku vai pietiekami ciest par to – Dievs nemaz negrib, lai mēs to darām.

"Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki." (Romiešiem 5:8)

Ko darīt, ja kādā jomā tomēr turpinām grēkot? Vai Dieva piedošanai ir robežas un var pienākt brīdis, kad Viņš vairs nepiedod?

Mācekļi jautāja Jēzum, cik reizes ir jāpiedod. "Tad Pēteris, piegājis pie Viņa, sacīja: "Kungs, cikkārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan septiņas reizes?" Jēzus saka uz to: "Es tev nesaku septiņas reizes, bet septiņdesmit reiz septiņas." (Mateja 18:21-22) Pēteris nevarētu vienam cilvēkam piedot 490 reizes, tātad Jēzum ir zināms nodoms, to sakot. Ir jāpiedod vienmēr, jo Dievs tev vienmēr piedod. Dievam nav robežu. Viņš nomira par visiem taviem grēkiem – par tiem, ko tu esi izdarījis un par tiem, ko tu izdarīsi – pagātnes, tagadnes un nākotnes grēkiem. Tev ir jāierauga grēku no Dieva skatupunkta. Lūk, kas par to ir teikts Bībelē:

1. Jāņa 1:9
"Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības."

1. Jāņa 2:1-2
"Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un, ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā - Jēzus Kristus, kas ir taisns. Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku."

Psalmi 103:12
"Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu Viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums"

Jesajas 38:17
"Tiešām, rūgtās ciešanas man nākušas par svētību, Tu pasargāji manu dvēseli un turēji to tālu no iznīcības un nāves bedres, jo visiem maniem grēkiem Tu esi licis palikt Tev tālu aiz muguras."

Mihas 7:19
"Viņš atnāks pie mums atkal atpakaļ, Viņš apžēlosies par mums; mūsu vainas Viņš griezīs atkal par labu. Visus mūsu grēku darbus tu liec iemest jūras dziļumos."

Jesajas 43:25
"Es – Es tas esmu, kas izdzēšu tavus noziegumus Manis paša dēļ un nepieminu tavus grēkus."

Romiešiem 5:20
"... bet, kur vairojies grēks, tur pārpārim vairojusies žēlastība"

2. Korintiešiem 5:18-21
"Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar Sevi caur Kristu un mums devis salīdzināšanas kalpošanu. Jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar Sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu. Tā mēs nākam, Kristus sūtīti, un pamācām, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus Vārdā: ļaujieties salīdzināties ar Dievu! To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība."

Romiešiem 8:1
"Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas."

Romiešiem 5:1
"Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu."

Mēs zinām, ka sātans ir "brāļu apsūdzētājs" – sātans mēģinās mūs pārliecināt, ka Dievs nevar mūs mīlēt. Mums ir jāatpazīst sātana meli un jāizvēlas ticēt tam, ko saka Dievs. Dieva Vārds (Bībele) ir patiesāks par visu, ko mēs varētu domāt vai sajust. Jēzus teica, ka tie, kas savu dzīvi ceļ uz Viņa Vārda, stāvēs stipri un droši, un varēs izturēt visu (Mateja 7:24-27).

Ja tu esi lūdzis Dievam, lai Viņš tev piedod un ienāk tavā dzīvē – tev ir piedots!!! Tā saka Viņa Vārds. Pateicies Viņam par piedošanu un sāc izbaudīt attiecības ar Viņu. Viņš ir spējīgs izmainīt tās dzīves jomas, kas nesaskan ar to, ko Viņš tev ir paredzējis.

1. Korintiešiem 1:9 ir teikts: "Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājis Sava Dēla Jēzus Kristus, mūsu Kunga, sadraudzībā."

DALIES UN PĀRRUNĀ: