SāksimarDievu.lv

Vai Dievs ir tagad manā dzīvē?

Ko Dievs ir jau izdarījis tavā dzīvē...

Ja tu tiešām izdarīji šādu izvēli un lūdzi, lai Jēzus ienāk tavā dzīvē, vai Dievs tevi dzirdēja? – Jā. 1.Jāņa 5:14 ir teikts: "Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta." Jēzus apsolīja, ka ienāks mūsu dzīvē, ja mēs to lūgsim.

Atklāsmes grāmatā 3:20 Jēzus izsaka piedāvājumu: "Redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani." Vai tu esi atvēris savas sirds durvis Dievam? Ja tā, ko tad Viņš ir apsolījis darīt? Vai Dievs tevi maldinātu?

Jāņa 6:37 Jēzus saka: "Katrs, ko Tēvs man dod, nāk pie Manis, un kas nāk pie Manis, to es tiešām neatstumšu." Jāņa 10:27–29 Jēzus saka: "Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu un tās Man seko. Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas. Mans Tēvs, kas Man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no Tēva rokas."

Jēzus nomira pie krusta par mūsu grēkiem, lai mums būtu attiecības ar Viņu. Mēs viņam neesam vienaldzīgi. Viņš nesa lielu upuri, lai šī attiecības būtu iespējamas. Jēzus uzņēmās mūsu grēkus un apklāja mūs ar Savu taisnību, tā sniedzot mums pilnīgu piedošanu un darot mūs pilnībā pieņemamus Dievam. Mums nevajag vispirms ar savu dzīvi, reliģiskiem rituāliem vai gadiem ilgām lūgšanām pierādīt, ka esam Viņa cienīgi. Viņš ir tas, kurš darīja iespējamas mūsu attiecības ar Viņu. Mēs nākam pie Viņa, balstoties uz to, ko Viņš ir darījis mūsu labā, nevis uz to, ko esam darījuši mēs. Viņš samaksāja par mūsu grēkiem, tāpēc Viņš tagad piedāvā mums savu piedošanu un iespēju iemājot mūsos. 1.Pētera 3:18 ir teikts: "Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisniem, lai jūs pievestu Dievam."

DAŽI FAKTI PAR ATTIECĪBĀM AR DIEVU

Ja tu esi lūdzis, lai Jēzus tev piedod, ienāk tavā dzīvē un rīkojas ar to pēc Sava prāta, tad ir aizraujoši zināt dažas patiesības, ko Dievs ir teicis par tavām attiecībām ar Viņu:

  • Tev ir miers ar Dievu – Romiešiem 5:1 "Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu."

  • Tu esi kļuvis par Dieva bērnu – Jāņa 1:12 "Cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam."

  • Tu vairs nedzīvo tumsā – Efeziešiem 5:8 "Jo jūs reiz bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā Kungā! Dzīvojiet kā gaismas bērni" un Kolosiešiem 1:13–14 "Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana."

  • Tev ir piedots – Apustuļu darbi 10:43 "Par viņu liecina visi pravieši, ka ikviens, kas tic uz Viņu, Viņa vārdā dabū grēku piedošanu." un Efeziešiem 1:7–8 "Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības, kurā Tas pārpilnībā mūs apveltījis ar visu gudrību un atziņu." 1.Jāņa 4:9–10 "Redzama ir kļuvusi Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu. Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai."

  • Tev ir dota mūžīgā dzīvība – Jāņa 5:24 "Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Manus vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā." un 1.Jāņa 5:11–13 "Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir Viņa Dēlā. Kam ir Dēls, tam ir dzīvība, kam Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības. To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība, kas ticat Dieva Dēla Vārdam."

  • Tu esi apzīmogots ar Dieva Svēto Garu – Efeziešiem 1:13–14: "Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un, Viņam ticēdami, esat saņēmuši Svētā Gara zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, līdz reiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu Viņa varenībai."

  • Tagad tu vari sākt iepazīt Dieva mīlestību – Jāņa 15:7–11 "Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par Maniem mācekļiem. Kā Tēvs Mani ir mīlējis, tā Es jūs esmu mīlējis: palieciet Manā mīlestībā! Ja jūs turēsit Manus baušļus, jūs paliksit Manā mīlestībā, itin kā Es esmu turējis Sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā. To Es uz jums esmu runājis, lai Mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs."

LAI PIEAUGTU ATTIECĪBĀS AR DIEVU...

Lai pieaugtu ticībā un labāk iepazītu Dievu, pavadi laiku lasot Viņa Vārdu (Bībeli), lūdzot, lai Viņš atklājas tev un veido tavas attiecības ar Viņu. Pāvils 2. vēstulē Timotejam 3:16–17 raksta: "Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam."... Tu vari sākt ar Jāņa evaņģēliju (Bībeles Jaunās Derības ceturtā grāmata).

Runā ar Viņu brīvi. Viņš mūs iedrošina: "Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū." (Filipiešiem 4:6–7)

Uztici Dievam katru dzīves jomu. 1.Pētera 5:7 mums ir iedrošinājums: "Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums."

Lai saņemtu iedrošinājumu un garīgu stiprinājumu, esi sadraudzībā ar citiem kristiešiem. (Ebrejiem 10:25) Iedomājies kamīnu, kurā gaiši deg vairākas pagales. Taču, ja vienu pagali noņem, liesmas drīz vien kļūst mazākas. Tāpat notiek ar mums, ja nepavadām laiku kopā ar citiem kristiešiem. Apmeklē baznīcu, kurā sludina par Kristu un izskaidro Bībeli! Sāc jau šonedēļ un centies to darīt regulāri!

KĀ IR AR GRĒKU...

Ja Dievs tev parāda kādu konkrētu dzīves jomu, kas nedara Dievam godu, lūdz, lai Dievs tev piedod. Centies novērsties no tā un pievērsties Dievam.

Bībelē, Jāņa 1. vēstulē 1:9, ir rakstīts apsolījums: "Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības."

Visi cīnās ar grēku, ieraugot savā dzīvē to, kas nav Dievam patīkams. Tas nenozīmē, ka mēs neesam kristieši. Tas nozīmē, ka mēs izjūtam Svētā Gara pieskārienu, kurš vēlas izmainīt šo mūsu dzīves jomu. Veltot laiku Dieva Vārda lasīšanai, esot kopā ar citiem kristiešiem, Dievs mūs maina.

Nezaudē drosmi! Neviena cilvēka dzīve šeit virs zemes nav ideāla. Mums visiem piemīt vēlme un spēja grēkot. Bet Dievs mūs pieņem Jēzus nāves dēļ, ko Viņš izcieta mūsu labā. Ja mēs nemitīgi tieksimies Viņu labāk iepazīt, Viņa Gars darbosies mūsos, lai mūs mainītu.

DALIES UN PĀRRUNĀ: